فهرست

 
مطالب "سطح ابتدایی" در چهارده بخش گردآوری شده اند. ده بخش اول مربوط به مكالمه و گرامر فرانسوى بوده و چهار بخش پايانى براى تقويت مهارت هاى چهارگانه (شنيدارى - خواندارى - نوشتارى - گفتارى) در نظر گرفته شده اند.