بخش اول

 
عناوين دروس اين بخش عبارتند از:
درس اول: انواع اسم در زبان فرانسوى
درس دوم: حروف الفباى فرانسوى
درس سوم: اعداد در زبان فرانسوى (١)
درس چهارم: رنگ ها در زبان فرانسوى
درس پنجم: تو كجا زندگى مى كنى؟ - اوو اَبيتْ توو ؟ - ? Où habites tu
درس ششم: حروف تعريف نا معين

 
 
 
 
 
ورود به بخش بعدی
دانلود فایل pdf این بخش
دیدن راهنمای تشخیصِ جنس
دیدن صفحه ما در فیسبوک
گذاشتن کامنت
آشنایی با موسسه خیریه "محک"