بخش هفتم

 
عناوين دروس اين بخش عبارتند از:
درس اول: فصل هاى سال به زبان فرانسوى (١)
درس دوم: فصل هاى سال به زبان فرانسوى (٢)
درس سوم: فصل هاى سال به زبان فرانسوى (٣)
درس چهارم: فصل هاى سال به زبان فرانسوى (٤)
 
 

 

 

 

 
 
 
 
ورود به بخش بعدی
دانلود فایل pdf این بخش
دیدن راهنمای تشخیصِ جنس
دیدن صفحه ما در فیسبوک
گذاشتن کامنت
آشنایی با موسسه خیریه "محک"