بخش نهم

 
عناوين دروس اين بخش عبارتند از:
درس اول: در جواب سوال "? Où vas-tu" بمعنى "كجا مى روى؟"
درس دوم: صفات در زبان فرانسوى (٢)
درس سوم: ضماير فاعلى در زبان فرانسوى (٢)
درس چهارم: اعداد ترتيبى در زبان فرانسوى
 
 

 

 

 

 
 
 
 
ورود به بخش بعدی
دانلود فایل pdf این بخش
دیدن راهنمای تشخیصِ جنس
دیدن صفحه ما در فیسبوک
گذاشتن کامنت
آشنایی با موسسه خیریه "محک"