چارچوب ارجاعی مشترک اروپا برای آموزش زبان (CEFR)

کتاب‌های آموزش زبان برای آموزش زبان‌های خارجی از انگلیسی و فرانسه گرفته تا حتی چینی و ترکی در چند سال گذشته براساس استاندارد بین المللی مشترکی نوشته می‌شوند که به اختصار آن را CEFR می‌خوانند. این چارچوب به شکل جامع به توصیف مهارت‌هائی می‌پردازد که افراد باید برای کاربرد مناسب و کارآمد زبان، آنها را بیاموزند. این چارچوب همچنین به روش‌های ارزیابی سطوح مهارت افراد در کاربرد زبان می‌پردازد. چارچوب یادشده به شکلی طراحی شده است که در این سنجش‌ها مفید باشد: برنامه‌ریزی برنامه‌های یادگیری زبان، برنامه‌ریزی مدارک مهارت در زبان و برنامه‌ریزی روش‌های یادگیری فردی زبان.

 

شش سطحی که توسط این چارچوب معرفی و پیشنهاد شده است، به صورت کلی شامل موارد زیر هستند:

• سطح A - کاربر مبتدی:
1. A1: سطح آغازین (Breakthrough)
2. A2: سطح اولیه (Waystage)
• سطح B - کاربر مستقل
3. B1: سطح آستانه (Threshold)
4. B2: وضعیت مناسب (Vantage)
• سطح C – کاربر ورزیده
5. C1: مهارت عملی مؤثر (Effective Operational Proficiency)
6. C2: تسلط کامل (Mastery)

 

توصیف هر یک از سطوح به اختصار:

1. A1:
در این سطح، شخص می‌تواند از عبارات آشنا و روزمره و جملات ساده در سطح رفع نیازهای بسیار اساسی استفاده کند. وی می‌تواند خود را معرفی کرده و دربارة‌ مسائل شخصی مانند محل زندگی، اشخاص آشنا و دارائی‌هایش سئوال بپرسد و یا به سئوالات دربارة این مسائل پاسخ دهد. در صورتی که دیگران آرام و شمرده صحبت کنند و تمایل به همکاری در مکالمه داشته باشند، شخص می‌تواند با دیگران در حد ساده‌ای، وارد تعامل شود.
2. A2:
در این سطح، شخص می‌تواند جملات و عبارات مربوط به حوزه‌های ضروری زندگی (مانند اطلاعات شخصی و خانوادگی، خرید، مکان جغرافیائی و شغل) را بفهمد و در موارد عادی و روزمره که نیاز به تعامل ساده و مستقیم در مورد مسائل عادی است، ارتباط برقرار کند. وی می‌تواند با عبارات ساده جنبه‌های عام زندگی و محیط بلافصل خود و موضوعاتی در حوزة امور روزمره را توصیف کند.
3. B1:
در این سطح، شخص توانائی فهم موضوعات روشن و عادی و مرتبط با مسائلی را که به صورت عام در محیط کار و زندگی رخ می‌دهند، ‌دارد‌. وی می‌تواند در اغلب تعاملاتی که در هنگام سفر به منطقه‌ای با آن زبان رخ می‌دهد، شرکت کند. توانائی تولید متنی مرتبط و کوتاه دربارة موضوعات ساده را دارد و می‌تواند تجارب، اتفاقات، آرزوهایش را توصیف کرده و برای عقاید و برنامه‌هایش دلیل بیاورد.
4. B2:
شخص در این سطح می‌تواند موضوعات اساسی یک متن پیچیده درمورد مسائل عینی یا ذهنی مربوط به حوزة کارش را بفهمد. در این سطح، شخص می‌تواند با درجه‌ای از مهارت و روانی که ارتباط را با اهل زبان امکان‌پذیر می‌کند، در بحث‌ها و تعاملات شرکت کند. وی همچنین می‌تواند متون طولانی دربارة گستره‌ای از موضوعات تولید کند و در آن با نشان دادن نقاط قوت و ضعف دربارة یک چیز، به استدلال بپردازد.
5. C1:
در این سطح، شخص توانائی فهم گسترة ‌وسیعی از متون طولانی را دارد و می‌تواند معانی ضمنی درون متن را تشخیص دهد. او به روانی و به طور سلیس و بدون جستجو برای واژگان می‌تواند ارتباط برقرار کرده و از زبان به شکل انعطاف‌پذیر و مؤثر برای مقاصد اجتماعی، کاری و آکادمیک استفاده کند. در نگارش متون نیز، وی می‌تواند متونی روشن، ساختارمند و با تفصیل دربارة‌ موضوعات پیچیده تولید کرده و در آن از استدلال‌های پیچیده برای گسترش موضوع استفاده کند.
6. C2:
شخص نائل شده به این سطح،‌تقریباً قادر به فهم همة‌آن چیزی است که می‌خواند یا می‌شنود. وی می‌تواند موضوعات ارائه‌شده در یک متن پیچیده را را با ساختاربندی دیگرگونه و به شکلی منسجم ارائه دهد. در این سطح، شخص قادر است تا ظرایف دقیق و ظریف معنائی را در کلام خود چه به صورت نوشتاری یا کلامی استفاده کند و از این طریق به بیان استدلات پیچیده در کلام بپردازد.

 

برای رسیدن به هرکدام از این سطوح چقدر باید کار کنیم؟

1. برای A1 حدود ۹۰ ساعت (دانشجو می تواند خود را معرفی کند و از اصطلاحات روزمره استفاده کند.)
2. برای A2 حدود ۲۰۰ ساعت (می تواند درباره خود حرف بزند و سوالاتی از دیگران نیز بپرسد.)
3. برای B1 حدود ۴۰۰ ساعت (می تواند درباره اکثر موضوعات بحث کند و درباره گذشته و آینده حرف بزند.)
4. برای B2 حدود ۶۵۰ ساعت (می تواند متون پیچیده را بفهمد و بدون سختی، درباره موضوعات گوناگون حرف بزند.)
5. برای C1 حدود ۹۵۰ ساعت (می تواند معنی ضمنی جملات را بفهمد، با جملات پیچیده تری راحت و روان حرف بزند و از دانش زبان خود در حوزه های آکادمیک استفاده کند.)
6. برای C2 حدود ۱۱۵۰ ساعت (می تواند تقریبا هرچیزی را که میشنود یا میخواند متوجه شود و کلیه مفاهیم و معانی خاص و ضمنی لغات را متوجه شود)

 

در هر سطح از زبان، به طور میانگین چه تعداد لغت باید بلد باشیم؟

1. برای A1 حدود ۱۰۰۰ لغت
2. برای A2 حدود ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ لغت
3. برای B1 حدود ۲۷۵۰ تا ۳۲۵۰ لغت
4. برای B2 حدود ۳۲۵۰ تا ۳۷۵۰ لغت
5. برای C1 حدود ۳۷۵۰ تا ۴۵۰۰ لغت
6. برای C2 حدود ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ لغت

 
 
 
 

با کلیک روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید!